Persongrupper i Vinjagrendè.
 

Vinje, Vossestrand folk.
Bak fv,Nils O. Draugsvoll, Olav Finne, Ingebørg  Finne, Sigurd Bidne, Synneva Bidne. Ffv. Signe N. Draugsvoll, Ingebjørg S. Finne, Brita Draugsvoll. Eigar av foto: Anders Bidne    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1510
Bak fv,Nils O. Draugsvoll, Olav Finne, Ingebørg  Finne, Sigurd Bidne,
Synneva Bidne.
Ffv. Signe N. Draugsvoll, Ingebjørg S. Finne, Brita Draugsvoll.
Eigar av foto: Anders Bidne    Samlar av foto: Oddvar Drevsjø   foto 1510 


Meta-Description:
Meta-Keywords:

Omlag 1928 Mikael Ure og familie
Familen Mikael og Brita Ure (f. Høen). Bilete er truleg teke i 1928. (Det yngste barnet Leif er ikkje fødd enno. Borghild var fødd i 1927) - saman med Hallvard Ure, Mikael Ure, Tante Sigrid (f. Aase) gm Anders Høen, Målfrid Ure g. Ystanes, Brita Ure f. Høen, Borghild Ure g. Dommarsnes og Ingebjørg Ure g Selberg .  Eigar av foto: Liv Ingebjørg Selberg. Berit Ystanes har gjeve informasjon om personane. Huset til Mikael står aust for huset til Henrik S. Hommedal på Vinje.  På dette biletet finn de husa til Mikael som nr.19 og 20
Meta-Description:Familen Mikael og Brita Ure (f. Høen). Bilete er truleg teke i 1928. (Det yngste barnet Leif er ikkje fødd enno. Borghild var fødd i 1927) - saman med Hallvard Ure, Mikael Ure, Tante Sigrid (f. Aase) gm Anders Høen, Målfrid Ure g. Ystanes, Brita Ure f. Høen, Borghild Ure g. Dommarsnes og Ingebjørg Ure g Selberg. Berit Ystanes er eigar av biletet og har gjeve informasjon om personane. Huset til Mikkel står aust for huset til Henrik S. Hommedal på Vinje.
Meta-Keywords:

Ungdomar ved bensinstasjonen på Vinje
F.v. Lars Lilletun, Ingvald Midtun og Leiv Johan Herheim
Bak står rutevogna R-5854 til Vossestrand Autolag
Eigar av foto: Henrik S Hommedal Samlar: Einar Midtun  File0023
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1962. Frå rundkøyring på Flåten, Vinje, Vossestrand
Omlag 1962
Rundkøyringa på Vinje

Frå venstre: Jorunn Bruland, Anne Grete Bruland  (Stenrud) ,Unni Marie Bruland, Gerd Johanne Bruland Trillhus , Inger Johanne Bruland (Brusveen ) , og Berit Stalheim. Ca 1960-62
Informasjon frå Gerd Johanne Bruland
Eigar av foto:
Gunnar Midtun
Samlar av foto:
Per Husdal

Foto: 1962flaaten
Meta-Description:
Meta-Keywords:

1964 I rundkøyringa på Vinje.
Legg merke til all småsteinen i vegen
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand
Meta-Keywords:

Påske 1945 på Øyaset, Vinje, Vossestrand
Bak frå venstre: Gisle Bruland, Knut Moe, Johannes Bruland. Framme f.v. Hilmar Hommedal, Fru Mari Moe, Major Eivind Moe, Bjørg Hommedal og Olav Hommedal.
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal. GB5004
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Vossestrand Familiane Hommedal og Moe
Bak frå venstre: Hilmar Hommedal, Knut Moe, Olav Hommedal og Oberst Eivind Moe. Framme: Fru Moe, Bjørg Hommedal, Ragnhild Hommedal, Per Agnar Johannesen frå Bergen og hunden Gjest.
Meta-Description:1946 Moe og Hommedal familie på Flåten Vinje
Meta-Keywords:Oberst Eivind Moe,Henrik Hommedal,Olav Hommedal, Hilmar Hommedal,Per Agnar Johannesen

Vossestrand Familiane Hommedal og Moe
Frå venstre: Olav Hommedal, Knut Moe, Henrik Hommedal og Oberst Eivind Moe.(Meir info nedunder)  gb5008
I 1940 var Eivind Moe major. Etter at Hitler sine soldatar hadde hærteke Noreg, overtok dei alle norske militærinstallasjonar. På norsk side i Bergen arbeidde Eivind Moe med det formelle. Under krigen 1940-45 var han ofte på ferie på Vossestrand og hadde mange vener der. Familien budde alltid hjå Ragnhild og Henrik Hommedal. Utad var han funksjonær (nøytral). Inad var han norsk patriot.
I 1945, ein månad før krigen var slutt var han på vinterferie på Vinje. Han hadde vore på besøk hjå Odd og Leif Vinje og hadde akkurat forlate huset deira før Gestapo kom og arresterte Odd og Leif. Han kom tilbake til Bergen utan noko spesielt hende - så var han og familien brått borte.
Far (Johan Husdal) fortalde seinare at han sa:  "Blir eg borte, så er det ikkje noko å bekymre seg om. 
Etter krigen fortalte Moe at han måtte pugge avtaleteksten med den tyske generalen heilt ordrett.
Då krigen var slutt fekk ein forklaringa. Han var ei viktig brikke i kampen mot Hitler. Han hadde reist til England med ein personleg bodskap frå den øverste tyske miltærekommandant i Bergen. Skulle det koma til koma til sluttkamp i Norge, ville han syrja for at dei tyske miltære på Vestlandet ville leggja ned våpena. Då Eivind Moe kom tilbake 2 månader sinare, var han stigen i militær grad frå Major rett til Oberst. Han vart utnemd til Generalinterdant for den norske hæren.
Eigar av foto: Gisle Bruland. Samlar av foto: Per Husdal (som kvart år fram til fyrste halvdel av 1960-åra besøkte oberst Moe og kona minst ein gong om året).
Meta-Description:1946 Moe og Hommedal familie på Flåten Vinje
Meta-Keywords:Oberst Eivind Moe,Henrik Hommedal,Olav Hommedal, Hilmar Hommedal,Per Agnar Johannesen

Vossestrand Familiane Hommedal og Moe
Alt tidleg på ettervinteren vart okkupasjonsmaktene klåre over at det var ei større base inne på fjellet. Dette viser den tyske aktiviteten: Den 6. april vart Sjur Lindebrække, Hans Sevaldson og Reidar Skau kontakta av ein skipsreiar i Bergen. Bak kontakten stod øvstkommanderande for dei tyske styrkane i Vest-Noreg, generalløytnant Johann de Boer. Han var uroa for situasjonen og ynskte å kome i kontakt med Hjemmefronten for å unngå kaos og få ei fredeleg avslutting på krigen. Alt tyder på at dette var eit reint soloutspel, for den tyske kommandanten i Noreg, general Franz Böhme sende ut ein dagsordre til sine offiserar den 5. mai[3] «Oppdraget som er stilt Wehrmacht i Norge er nå som tidligere å forsvare sitt område mot ethvert fiendtlig angrep, om det kommer utenfra eller fra den norske motstandsbevegelsen. Storadmiralen (Dönitz) ser det som sin viktigste oppgave å redde så mange tyskere og så mye tysk område som mulig frå bolsjevikisk kaos. Alle andre oppgaver må underordnes dette forsett%85 Vi må vere klar til kamp nå og i tiden fremover.» Lindebrække svara svært varsamt på meldinga, og meinte at Forsvarets Overkommando i London burde underrettast. De Boer motsette seg at dette skulle skje over radio ettersom han meinte at Gestapo kunne snappe opp meldinga. Istaden vart majoren Eivind Moe sendt som kurér til England i slutten av april.
Medan Johann de Boer gjennom soloutspelet sitt forhandla om ei avvikling av krigshandlingane, braut det ut open strid i Matre-fjella mellom okkupasjonsstyrkane og motstandsstyrkane frå Bjørn West. General de Boer gjorde det klårt at kampane måtte stansast, viss ikkje var det meiningslaust å halde fram med forhandlingane. Dei norske styrkane måtte trekkje seg attende medan han på si side skulle stanse tyske angrep. Etter at det gjekk ut melding til overkommandoen i London kom det melding tilbake til Bjørn West den 2. mai om at «fortsatte kamper er ikke ønskelig», og dei norske styrkane trekte seg ut 4. mai.
Meta-Description:1946 Moe og Hommedal familie på Flåten Vinje
Meta-Keywords:Oberst Eivind Moe,Henrik Hommedal,Olav Hommedal, Hilmar Hommedal,Per Agnar Johannesen

1925-28. Forsamling av folk i Draugsvollbakkane.
Lengst til venstre på biletet: Nils Bjørgaas, pensjonert lærar og kyrkjesongar. Ved sida av han, truleg kollegaen hans frå Oppheim: Johannes Borge. Brørne Odd og Sigurd Vinje skal vera på midten ein stad. Lengst oppe ser ein husmannsplassen, Vårdalen. Husa vart fjerna kort etter 1930. Er det nokon som kjenner andre?  Ein kan tenkja seg at det er indremisjonsfolk
Eigar av foto: Anne Karin Silden Brekkhus
Meta-Description:Lengst til venstre på biletet: Nils Bjørgaas, pensjonert lærar og kyrkjesongar. Ved sida av han, truleg kollegaen hans frå Oppheim: Johannes Borge. Brørne Odd og Sigurd Vinje skal vera på midten ein stad. Lengst oppe ser ein husmkonannsplassen, Vårdalen. Husa vart fjerna kort etter 1930. Er det nokon som kjenner andre?
Meta-Keywords:Nils Bjørgaas,Johannes Borge

1869 Glytthaugbrua på Vinje, Vossestrand  (Foto:Knud Knudsen)
Foto fr%C3%A5 1869. Det kvite huset i bakgrunnen ligg i Vetlatunet(Lilletun),gard259/1. Kvernhuset til venstre tilh%C3%B8yrde Nistova p%C3%A5 Draugsvoll,gard 263/2. Vinje Hotell vart seinare bygd i bakgrunnen til venstre.  Dette er brua nedanfor den noverande Vinje Kyrkje.
Samlar av foto: Per Husdal. St%C3%B8rre biletet av mannen i skjortearmar.
Meta-Description:Foto frå 1869. Det kvite huset i bakgrunnen ligg i Vetlatunet(Lilletun),gard 259/1. Kvernhuset til venstre tilh%C3%B8yrde Nistova p%C3%A5 Draugsvoll, gard 263/2. Vinje Hotell vart seinare bygd i bakgrunnen til venstre. Dette er brua nedanfor den noverande Vinje Kyrkje.Mannen midt p%C3%A5 biletet er Peder O. Draugsvoll, far til Oskar Draugsvoll
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Vinje Hotell,Vinje Turisthotel,Vinje Hotel,Draugsvoll,Peder O. Draugsvoll,Oskar Draugsvoll

1869 Glytthaugbrua på Vinje, Vossestrand - detalj  (Foto:Knud Knudsen)
Foto frå 1869. 
Detalj av brufoto. Mannen i midten er heiltsikkert 
(1) Peder O. Draugsvoll (1844-1927). 
Han var far til (2)Oskar Draugsvoll(1908-2003) 
Ættebok for Vossestrand: 
(1) Draugsvoll 76. 
(2) Draugsvoll76f.
Samlar av foto:
Per Husdal
Meta-Description:Foto frå 1869. Detalj av brufoto. Mannen i midten er heilt sikkert Peder O. Draugsvoll (1844-1927). Han var far til Oskar Draugsvoll (1908-2003
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Peder O. Draugsvoll,Oskar Draugsvoll

Jonssokbrudlaup på Draugsvoll, Vossestrand omlag 1899
Guten i kjole framme skal vera (1)Olav P. Draugsvoll. Deiandre er ukjende. Er det nokon som kan hjelpa vidare. 
Til venstre ser einlitt av Nistoveløa. Til høgre ser litt av det gamle kommunehuset.Vinje Kyrkje i bakgrunnen.
Ættabok for Vossestrand: Draugsvoll 76a
Meta-Description:Guten i kjole framme skal vera Olav P. Draugsvoll. Dei andre er ukjende. Er det nokon som kan hjelpa vidare. Til venstre: Nistoveløa. Til høgre for Vinje kyrkje: Det gamle kommunehuset
Meta-Keywords:Olav P. Draugsvoll,Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Nistoveløa,Vinje Kyrkje,Kommunehuset,det gamle Kommunehuset

Bakar Lars Høen, Vinje, Vossestrand med familie omlag 19904
Her er bakar (1)Lars Høen (1863-1944) med kona (2)Ingebjørg)og born framføre bakeriet og butikken. Huset vart seinare kjøptav Vossestrand Handelslag, som bygdedet ut. Det brann i 1974. (3)Brita påbiletet vart gift med (4)Mikael Ure. Dei busette seg seinare i huset ibakgrunnen. (5)Teodor (1901-1919),(6)Peder(Per)og(7)Anders som vaksne. (8)Lars(Louis)emigrerte til USA. Huset til venstre tilhøyde syerske Brita Kvarme som seinare gifta seg med Jonas Hauge ("Jonasstova",seinare "Marenstova"). Det brann og i 1974. Sjå også bileteav Draugsvoll 1904
Ættebok for Vossestrand: (1) Store-Høn 54b,(2) Nedre Vinje 60c, (3) Draugsvoll 84c, (4) Ure 52c, (5) Draugsvoll 84d,(6) Draugsvoll 84b, (7) Draugsvoll 84e, (8) Draugsvoll 84a
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Bakar Lars Høen (1863-1944) med kona Ingebjørg og born framføre bakeriet og butikken. Huset vart seinare kjøpt av Vossestrand Handelslag, som bygde det ut. Det brann i 1974. Brita Høen (Brita Ure)på biletet vart gift med Mikael Ure. Dei busette seg seinare i huset i bakgrunnen. Teodor Høen(1901-1919),(Peder Høen(Per Høen)og Anders Høen, Lars Høen (Louis) emigrerte til USA. Halvdan höen er ikkje pü biletet. Huset til venstre tilhøyde Brita Hauge, ei syerske, Ho gifta seg seinare med Jonas Hauge frå Lærdal. (
Meta-Keywords:Vossestrand Handelslag,Vinje,Vossestrand,Draugsvoll,Bakar Høen,Lars Høen,Vinje, Brita Høen,Mikkel Ure, Teodor Höen,Pder Höen,Lars Höen,Halvdan Höen

Vinje - ungdom frå Vossestrand, ikkje seinare enn 1912

1912 (ikkje seinare). 

Bak f.v.: Olav A. Vinjehagen (1986-1972, ukjend. Midtrekkja f.v.: Omlag Sjur K. Vinje (1895-1948 utvandra til Emmons, Min.,USA), Nils H. Tufte (1892-1973), Brita L. Hirth (1892-1993, g.1914 m. Peder O. Vinje), Sjur A. Vinje (1893-1982, halvbror til Ingebrikt Bruland utvandra til USA 1913), Marta? Vinjahagen (1899-1968), Hermann Lillethun (1900-1984). Framme f.v.: Sigvor E. Vinjahagen (1885-1956, g. 1927 m. Lars Ø. Nesheim), Anna N. Draugsvoll (Flåten, 1886-1971, g. 1922 m. Martin A. Vinjehagen), Lars Ø. Nesheim (1885-1972, g. 1927 m. Sigvor E. Vinjehagen), Anna E. Vinjahagen (1890-1977), Edvard B. Breilid (1903-1983), ukjend. 

Samlar av foto: Per Husdal. Er det nokon som har ein god kopi av dette biletet vil eg vera glad for å få ein kopi.


Vinje 1912 - Gravferda til Sjur L. Vinje
Mannen som køyrer er son til Sjur, (1)Synva-Lars Vinje. Lengsttil venstre står (2)Knut S. Vinje og (3)Ingebrikt Bidne (f.Vinje). Bak deistår (4)Hermann Lilletun, (5)Robert K. Vinje og (6)IngebriktBruland. På kista sit tre gutar. Det er sønene til Synva-Lars.Mannen til høgre for Synva-Lars med kvit krage og hatt er (7)KnutL. Øvre Vinje (Unni-Knut 1844- ) Vinje Hotel midt i bilete. Butikken til Lars S. Vinje (Flatebøen)til høgre. Bak hotellet til venstre: Stovehuset til Malinalars ogfjøset til Lars Flatebøen. Ættebok for Vossestrand: (1) Ø.Vinje 76b,(29 N.Vinje 62c, (3) Ø.Vinje xxx, (4) Vetletun 54e, (5) N.Vinje80g, (6) Ytre Sundve 66c, (7) Ø.Vinje 66f.
Meta-Description:Mannen som køyrer er son til Sjur, (1)Synva-Lars Vinje. Lengst til venstre står (2)Knut S. Vinje og (3)Ingebrikt Bidne (f.Vinje). Bak dei står (4)Hermann Lilletun, (5)Robert K. Vinje og (6)Ingebrikt Bruland. På kista sit tre gutar. Det er sønene til Synva-Lars. Mannen til høgre for Synva-Lars med kvit krage og hatt er (7)Knut L. Øvre Vinje (Unni-Knut 1844- )Vinje Hotel midt i bilete. Butikken til Lars S. Vinje (Flatebøen) til høgre. Bak hotellet til venstre: Stovehuset til Malinalars og fjøset til Lars Flatebøen.Gravfylgje har stogga nedanfor Vinje Hotell
Meta-Keywords:Sjur L.Vinje,Synvalars,Synvalas,Synva-Lars,Knut Vinje,Hermann Lilletun,Robert Vinje,Ingebrikt Bruland

Ungdom frå Vossestrand ca 1918
Frå venstre:  (1)Brita Høen(gift Ure),(2)Ingebrikt Bruland (1900-1945),(3)Lars P. Draugsvoll (1902-1970), (4)JørginaK. Vinje (gift  Stedjeberg), (5)Teodor Høen(1901-1919) Samlar av foto: Per Husdal  bildc041
Ættebok for Vossestrand: (1) Draugsvoll 84b, (2) Y.Sundve 66c, (3) Draugsvoll76c, (4) N.Vinje 80b, (5) Draugsvoll 84d
Meta-Description:Frå venstre: Brita Høen (Brita Ure), Ingebrikt Bruland, Lars P. Draugsvoll, Jørgina K. Vinje (Jørgina Stedjeberg), Theodor Høen
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Brita Høen,Brita Ure,Ingebrikt Bruland,Lars P. Draugsvoll,Theodor Høen,Jørgina Vinje,Jørgina Stedjeberg

Vinje, Vossestrand - Ingebrikt Bruland med jenter omlag 1920
Lengst til venstre er (1)Marta Hirth(Marta i Myrene, Langa-Marta) Ho budde i lag med foreldra sine i ei litastove bak "Posthagen" på eigendomen til Peder O. Vinje. Far hennarkom frå Hyrtamyra i Myrkdalen Ved sida av henne står (2)IngebjørgP. Draugsvoll, (3)Ingebrikt Bruland, (4)BritaHøen (gift Ure), 5)Jørgina Draugsvoll(giftHusdal)
Ættebok for Vossestyrand: (1) Overland 62b,(2) Draugsvoll 76b, (3)Y.Sundve 66c, (4) Draugsvoll 84c, (5) Draugsvoll76d
Meta-Description:Ingebrikt Bruland har samla 4 jenter om seg. Lengst til venstre er (1)Marta Hirth (Marta i Myrene, Langa-Marta). Ho budde i lag med foreldra sine i ei lita stove bak
Meta-Keywords:Marta Hirth,Marta Myrene,Langa-Marta,Ingebjørg P. Draugsvoll,Ingebrikt Bruland,Brita Høen,Brita Ure,Jørgina Draugsvoll,Jørgina Husdal,Vinje,Vossestrand

5 mann frå Vinje, Vossestrand hjå fotografen i USA - omlag 1920
Dette biletet er teke omlag1920.
Bak frå venstre
(1)Anders H. Vinje (1889- )
(2)Lars A. Vinje (1893- )
(3)Jørgen Humlebrekke (1888- ) (George Holmbeck)
Framme frå venstre

(4)Lars H. Vinje (1896- )
(5)Sjur A. Vinje (1894- )
Sjur was also named Sevvert and later MikeAnders og Lars H Vinje var brør til Brita H Draugsvollog onklartil Ingrid S. Vinje og Olav O. Draugsvoll (Posten).
Sjur A. Vinje var onkel til Gisle Bruland.
Lars A. Vinje var onkel til Marta Klette. Ættebok for Vossestrand:
(1) Ø.Vinje 90d
(2) N.Vinje 76e
(3) Homlabrekk 32f
(4) Ø.Vinje 90f
(5) Son til Ø.Vinje 76a ogVetlatun40k
Samlar av foto: Per Husdal

bildc070
Meta-Description:Dette biletet er teke omlag 1920.Anders H. Vinje (1889- ) Lars A. Vinje (1893- )Jørgen Humlebrekke (1888- ) (George Holmbeck Lars H. Vinje (1896- )(Lars VinjahagenSjur A. Vinje (1894- ), Sjur was also named Sevvert and later MikeAnders og Lars H Vinje var brør til Brita H Draugsvollog onklar til Ingrid S. Vinje og Olav O. DraugsvollSjur A. Vinje var onkel til Gisle Bruland. Lars A. Vinje var onkel til Marta Klette.
Meta-Keywords:Lars H. Vinje,Sjur A. Vinje,Lars A. Vinje,Ingrid Vinje,Gisle Bruland,Marta Klette,Jørgen Humlebrekke, Gorg Holmbeck, Brita H. DraugsvollSevvert Vinje,Mike Vinje,Vinje,Vossestrand

Kameratar på Vinje, Vossestrand i sundagsstas - omlag 1920
Frå venstre: (1)IngebriktBruland (1899-1945), (2)Sigurd Vinje (f.1900),(3)Per L. Höen (1897- ), (4)David K. Vinje(1898- ), (5)Lars P. Draugsvoll (1902-1971),Edvard Breilid, (6)Nils A. Draugsvoll (f.1900) Ættebok for Vossestrand: (1) Ytre Sundve 66c, (2) Nedre Vinje78f, (3) Draugsvoll  84b, (4) Nedre Vinje 80d, (5) Draugsvoll 76c,(6) Draugsvoll 82a
Samlar: Per Husdal. bildc021
Meta-Description:7 unge menn frå Vinje har still seg opp for å bli fotografert. Frå venstre: Ingebrikt Bruland (1899-1945), Sigurd Vinje (f.1900), Per L. Höen (1897- ), David K. Vinje (1898- ), Lars P. Draugsvoll (1902-1971), Edvard Breilid, Nils A. Draugsvoll (f.1900)
Meta-Keywords:Ingebrikt Bruland,Sigurd Vinje,Per Høen,David Vinje,Lars P. Draugsvoll,Lars Draugsvoll, Edvard Breilid,Nils A. Draugsvoll,Nils Draugsvoll, Vetle-Nils,Vossestrand

Ungdom frå Vossestrand på skitur på Øyaset, Vinje- omlag 1922
F.v. ståande:(1) OlavHumlebrekke, (2)Ingebjørg Bruland (g. m. Anders Midtun), (3)AndersEngeland, (4)? Humlebrekke,(5)Nils A. Draugsvoll,(6)Sigurd Vinje, ? Breilid, (7)IngebriktBruland, (8)Nils O. Midtun.  Sitjande: (9)Olav O. Midtun, (10)JørginaDraugsvoll (gift Husdal), (11)Ingebjørg Hauge(giftDraugsvoll, Kyte), (12)Guri Bruland(g.  m. Johan Sundve). Ættebok for Vossestrand: (1) Homlabrekk 36c, (2)Y.Sundve 66e, (3) Hjellen 26f, (4) Homlabrekk 36e eller f, (5) Draugsvoll82a, (6) N. Vinje 78f, (7) Y.Sundve 66c, (8) Gavle 84b, (9) Gavle 84i, (10)
Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:Frå venstre, ståande:Olav Humlebrekke, Ingebjørg Bruland (g. m. Anders Midtun), Anders Engeland, ? Humlebrekke, Nils A. Draugsvoll, Sigurd Vinje, ? Breilid, Ingebrikt Bruland, Nils O. Midtun. Sitjande: Olav O. Midtun, Jørgina Draugsvoll (gift Husdal), Ingebjørg Hauge(gift Draugsvoll, Kyte), Guri Bruland (g. m. Johan Sundve)
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Olav Humlebrekke, Nils A. Draugsvoll, Ingebrikt Bruland, Anders O. Midtun,Anders Midtun,Olav O. Midtun, Jørgina Draugsvoll,Jørgina Husdal,Gyrid-Ingebjørg,Ingebjørg Midtun,Ingebjørg Bruland,Sigurd Vinje,Johan Sundve,Anders Midtun

VedDraugsvollselet, Øyaset, Vinje,Vossestrand - påske 1928
Ståande f.v.: (1)EdvardDraugsvoll,??,??,(2)David Sausjord, ? Alvsaker,?,(3)Jørgina Husdal, (4)Anders O. Midtun, ?Alvsaker. Sitjande f.v.: (5)Helge G. Engeland,(6)Olav O. Midtun, (7)Lars P.  Draugsvoll,?Kaland,?Kaland. Ættebok for Vossestrand: (1) Draugsvoll 71h, (2)Sausjord 62a , (3) Draugsvoll 76d, (4) Gavle 84g,  (5) Hjellen 26a,(6) Gavle 84i,  (7) Draugsvoll 76c
Foto:Johan Husdal Samlar: Per Husdal  bildc016
Meta-Description:Påske ca 1928. Påsketuristar og bygdafolk er samla for eit bilete ved Draugsvollselet på Øyaset, Vinje, Vossestrand. Edvard Draugsvoll,David Sausjord, ? Alvsaker,?,Jørgina Husdal, Anders Midtun, Alvsaker. Sitjande frå venstre: Helge Engeland, Olav Midtun, Lars P.Draugsvoll,?Kaland,?Kaland.
Meta-Keywords:Draugsvoll,Vinje,Vossestrand,Edvard Draugsvoll,Anders Midtun, David Sausjord,Jørgina Husdal,Alvsaker,Kaland,Jørgina Draugsvoll,Olav Midtun

Påsketuristar på Øyaset ca 1928
Nr.1 frå venstre: Brita Humlebrekke, Nr.2: Synneva Kleppe. Til högrePer Kleppe. Kven er dei andre personane?  Fotograf: Johan Husdal. Samlar av foto: Per Husdal  bildcoo9
Meta-Description:Nokre Påsketuristar er samla. Nr.1 frå venstre: Brita Humlebrekke, Nr.2: Synneva Kleppe. Til högre Per Kleppe. Kven er dei andre personane?
Meta-Keywords:Per Kleppe, Synneva Kleppe,Øyaset,Vossestrand,Vinje,Brita Humlebrekke

Påsketuristar på heimveg ved Vossestrand Meieri på vinje - omlag 1928
Kven er desse personane? Kven kjenner bilen? Sjåførenbak er truleg Lars Humlebrekke. nr.2 frå høgre er Jørgina Husdal. Fotograf:Johan Husdal. Samlar avfoto: Per Husdal bildc008
Meta-Description:Ei gruppe personar står ved ein taxi, sjåføren bak er truleg Lars Humlebrekke, Nr.2 frå høgre er Jørgina Husdal
Meta-Keywords:Vinje,Vossestrand,Jørgina Husdal,Lars Humlebrekke

Skomakar Olav Mæland med familie
Bak frå venstre: Olaf, Maria, Birger. Framme frå venstre: Lars, Ola, Anna, Guri.
Sjå Fjeli 60f. Ola og Anna (Brynjulvsdtr. Rene) vart gift 1912. Dei var busett på Flåten, Vinje.
Eigar av foto: Eli Skjervheim. Samlar av foto: Einar Midtun  AL047
Meta-Description:
Meta-Keywords:

Nils Hommedal med R202 - omlag 1934
Frå venstre:(1)Margreta Bygd, (2)Anna Selje, ??,??, (3)NilsHommedal. Ved rattet (4)Ingebjørg Hauge. Fotografert ved "Gamla-meieriet" mot aust. Utløa i bakgrunnenstår der enno. Ættebok for Vossestrand: (1) Bygd 82h, (2) Selje48a, (3) Hommedal 36a, (4) Hauge 108a
Samlar av foto: Per Husdal  bildc068
Meta-Description:Margreta Bygd, Anna Selje, ??,??, Nils Hommedal. Ved rattet Ingebjørg Hauge (Gyrid-Ingebjørg). Fotografert ved
Meta-Keywords:Anna Selje,Nils L. Hommedal,Nils Hommedal,Ingebjørg Hauge (Gyrid-Ingebjørg),Gamla-Meieriet

Nils Hommedal, Vinje, Vossestrand, med R202 - omlag 1934
Nils L. Hommedal (Far til Leif Hommedal) ved rattet. Ved sida hansIngebjørg Hauge (Gyrid-Ingebjørg). Ståande påvenstre stigebrett på høgre sida: Henrik H. Hommedal (Fartil Hilmar Hommedal).
Samlar av foto: Per Husdal bildc069
Meta-Description:Nils L. Hommedal, vinje, Vossestrand. (Far til Leif Hommedal) ved rattet. Ved sida hans Ingebjørg Hauge (Gyrid-Ingebjørg). Ståande på venstre stigebrett på høgre sida: Henrik H. Hommedal (Far til Hilmar Hommedal).
Meta-Keywords:Nils L. Hommedal,Nils Hommedal,Gyrid-Ingebjørg,Henrik H. Hommedal,Henrik Hommedal,Leif Hommedal,Hilmar Hommedal

5 mann på ein lastebil på Stalheim - omlag 1930
Frå venstre: (1)Olav Kvarme (eigar av bilen),Per Kleppe, (2)Lars Vinje(hagen), (3)Johan Husdal, ukjend. Ættebok for Vossestrand: (1) Indre Kvårmo44g, N.Vinje 72a, (3) Draugsvoll 76d (Sjå også Ættebokfor Hosanger)
Eigar av foto: Ole Draugsvoll Samlar av foto: Per Husdal
Meta-Description:5 mann er samla på ein lastebil på Vossestrand. Frå venstre: (1)Olav Kvarme (eigar av bilen), Per Kleppe, (2)Lars Vinje(hagen), (3)Johan Husdal, ukjend.
Meta-Keywords:Vossestrand,Per Kleppe,Johan Husdal,Olav Kvarme

Vinje Sanitetsforening samla i Lydningshaugen - Øyaset - Vossestrand - 1939
Ståande: Brita Løen, PaulinaHole, Jørgina Husdal med Ivar, MargitHommedal, Anna Husdal, Guri Leite(Hyttetre), Guri Sundve(sflyne), Ingebjørg Midtun,Margrete Humlebrekke, Ingebjørg Taulen. Born  framme: Guri Hole, Olav Hole, Per Husdal,Orlaug Husdal, Brita Midtun, Anders Humlebrekke. Fotograf: Johan Husdal. Samlar: Per Husdal. bildc006
Meta-Description:Ståande: Brita Løen, Paulina Hole, Jørgina Husdal med Ivar, Margit Hommedal, Anna Husdal, Guri Leite(Hyttetre), Guri Sundve(sflyne), Ingebjørg Midtun, Margrete Humlebrekke, Ingebjørg TaulenBorn framme: Guri Hole, Olav Hole, Per Husdal, Orlaug Husdal, Brita Midtun, Anders Humlebrekke
Meta-Keywords:Brita Løen,Pauline Hole,Margit Hommedal,Anna Husdal,Guri Leite, Guri Sundvesflyne, Ingebjørg Midtun, Margrete Homlebrekke,Ingebjørg Taulen,Guri Hole,Olav Hole,Per Husdal,Brita Midtun,Anders Homlebrekke

Vinje, Vossestrand - april 1945
På trappa til Ingebjørg Nesheim sitt hus på Vinje.Frå venstre. Bak: Fru Heitmann, (1)Ingebjørg Ø. Nesheim, Fru Birkeland, Anna Husdal.I midten: Edmund Heitmann, Ivar Husdal, Barn Birkeland. Framme: (2)Sjur L. Vinje (Synvalars-Sjur),(3)Johan Ø. Nesheim, (4)Johan Setre (Setre-Johan) og Edmund sin hund, Tarzan. Fotograf:ukjend. Eigar av foto: Frode Vangsnes
Samlar av foto: Per Husdal

Ættebok for Vossestrand: (1)Nesheim 126i, (2)Sontil Ø.Vinje 76b, (3)Nesheim 126h, (4)Fødd i Voss
Meta-Description:På trappa til Ingebjørg Nesheim sitt hus på Vinje. Frå venstre. Bak: Fru Heitmann, (1)Ingebjørg Ø. Nesheim Ingebjørg Slåkhaugen), Fru Birkeland, Anna Husdal (Anna Jonassen). I midten: Edmund Heitmann, Ivar Husdal, Barn Birkeland. Framme: (2)Sjur L. Vinje (Synvalars-Sjur), (3)Johan Ø. Nesheim (Johan Slåkhaugen), (4)Johan Setre (Setre-Johan) og Edmund sin hund, Tarzan. Fotograf:ukjend. Eigar av foto: Frode Vangsnes
Meta-Keywords:Ingebjørg Ø. Nesheim,Ingebjørg Slåkhaugen,Edmund Heitmann,Ivar Husdal,Sjur L. Vinje,Synvarlars-Sjur,Johan Ø. Nesheim,Johan Slåkhaugen, Johan Setre,Setre-Johan,Vinje,Vossestrand, hund,Tarzan,Anna Husdal,Anna Jonassen

Brannmenn frå Vinje på Stalheim, Vossestrand - 1959
23. juni 1959 brann Stalheim Turisthotel. Her erbrannmennene frå Vinje som rykkte ut den natta. Frå venstre: Sverre Kløve, Anders Kløve,Birger Mæland, Sigurd Øyestad, Leif Hommedal, Anders Midtun,Hallstein Ure, Olav S., Vinje, Ingebrikt Refsdal og OskarDraugsvoll
Samlar av foto: Per Husdal
fotoc063
Meta-Description:23. juni 1959 brann Stalheim Turisthotell. Her er brannmennene frå Vinje som rykte ut. Frå venstre: Sverre Kløve, Anders Kløve, Birger Mæland, Sigurd Øyestad, Leif Hommedal, Anders Midtun, Hallstein Ure, Olav S. Vinje, Ingebrikt Refsdal og Oskar Draugsvoll
Meta-Keywords:Stalheim Turisthotel,Vinje, Vossestrand, brannmenn,Sverre Kløve,Anders Kløve, Birger Mæland, Sigurd Øyestad, Leif Hommedal, Anders Midtun, Hallstein Ure,Olav S. Vinje,Ingebrikt Refsdal,Oskar Draugsvoll

1974. På Vossestrand Handelslag. Kunde og "Butikkjenter"
Gamle Vossestrand Handelslag brann 01.05.1974. Til den nye butikken var klart på Flåten i 1975 vart den gamle butikken til Leif Vinje brukt.
Meta-Description:Ågot Draugsvoll, Astrid Bruland, Borgny Kløve, Hallstein Kvarme
Meta-Keywords:

1987 Ved Malina-eldhuset. Auksjonen etter Malinamarta
Frå høgre: Sjur Vinje, Olav S. Vinje, Ivar Ødegård, Kom med fleire namn!
Meta-Description:Gamle foto frå Vossestrand Frå høgre: Sjur Vinje, Olav S. Vinje, Ivar Ødegård, Kom med fleire namn!
Meta-Keywords:


Vossestrand Sogelag
Epost: vossestrand.sogelag@gmail.com
        Rediger