Vedtekter for Vossestrand Sogelag

§ 1 Føremål.
Laget har til føremål å fremja interesse for slekts- og lokalsoge og kulturvern.
Laget vil samla inn og ta vare på alt som har verd for Vossestrand si soge, og som kan fortelja om folk sine levekår og kultur gjennom tidene.

§ 2 Verksemd.
For å nå dette føremålet kan laget samarbeida med skular, andre lokale organisasjonar, kommunale og fylkeskommunale organ.
- Skipa til møte, kurs omvisingar, registreringar, demonstrasjonar og innsamling av muntlege tradisjonar, musikk, målføre, stadnamn, bilete og anna av historisk verdi.
- Arbeida for at det kan verta gjeve ut årbok, -og/eller medlemsblad.
- Arbeida for vern av fornminne og kulturminne av alle slag.
- Arbeida i det heile for at det beste i fortida kan ha ei framtid.

§ 3 Laget bør vera medlem av Hordaland Sogelag og Landslaget for lokalhistorie.

§ 4 Medlemskap.
Medlemer i laget er alle som betalar medlemspengane, som vert fastsett av årsmøtet.

§ 5 Årsmøtet.
Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av februar og gjerast kjent ved lysing i lokalavisa og med oppslag 2 veker før møtet vert halde.
Årsmøte skal:
 a - godkjenna årsmelding og revidert rekneskap for kalenderåret
 b - godkjenna budsjett og arbeidsplan for neste år
 c - velja:
       - leiar for 1 år, vald særskilt,
       - 4 styrelemer for 2 år, 2 står på val kvart år, (etter 1 år vert 2 trekt ut til val)
       - 2 varalemer for eit år, i rekkefylgje,
       - 2 revisorar eller 1 fagrevisor, for 2 år, 1 på val kvart år,
       - 3 lemer til valnemnda for 3 år, 1 på val kvart år, den som har sete lengst kallar 
           nemda saman, styrer valet på årsmøtet og går ut or nemda.
       Alle val skal vera skriftleg når nokon krev det, eller det er fleire framlegg.

§ 6 Ekstra årsmøte kan verta halde når styret gjer vedtak om det, eller når 1/3 av medlemene 
krev det. Ekstra årsmøte kan berre handsama dei sakene som er  kjende i utlysinga.

§ 7 Styret.
 Av styrelemene vel styret nestleiar, skrivar og kasserar.
 Leiar kallar styret saman.
 Styret kan gjera vedtak når 3 lemer møter, ved likt stemmetal har leiar dobbelrøyst.
 Styret kan organisera nemder til å ta seg av særlege arbeidsoppgåver, fagemne.
 Styret skal gjennomføra dei oppgåvene/sakene som årsmøtet gjer vedtak om.

§ 8 Vedtektsendringar kan verta vedtekne på årsmøtet med 2/3 fleirtal. Framlegg til 
 endringar må vera komne til styret innan utgangen av desember, og som eiga sak ved
 utlysing og innkalling til årsmøtet.

§ 9 Nedlegging av laget kan verta gjort når 2 etterfylgjande årsmøte vedtek det med 2/3 fleirtal.
 Laget sitt arkiv, aktiva og midlar går over til Hordaland Sogelag som avgjer då kvar arkivet
 skal plasserast og korleis midlane skal brukast.

 Vedtekne på årsmøtet 20. feb. 2001.   

Du er kanskje òg interessert i: