Om skriftnemda

Skriftnemda i Vossestrand Sogelag gir ut årleg ein årbok med tittelen "Gammalt frå Stronde". Dette har dei gjort sidan 2001, og årboka inneheld historier frå Vossestrand som er samla inn og redigert av medlemmene i skriftnemda.

"Gammalt frå Stronde" er eit viktig kulturhistorisk dokument som gir ein verdifull innsikt i livet på Vossestrand i tidlegare tider. Årboka inneheld artiklar om lokalhistorie, kultur, folkeliv, næringsliv og anna som har vore ein del av Vossestrands historie. Artiklane er skrivne av lokale forfattarar, historikarar og andre som har ei tilknyting til Vossestrand.

Skriftnemda i Vossestrand Sogelag ønsker å takke dei mange bidragsytarane som kjem med artikklar til årboka kvart år. Det er takka vere deira innsats og engasjement at "Gammalt frå Stronde" har blitt ein så populær og verdifull publikasjon.

Skriftnemda har samla inn og bevart historiske dokument og fotografier i årevis. Desse ressursane blir brukt til å skape artiklar som gir ein levande og interessant beskriving av livet i Vossestrand i fortida. Årboka gir også ei god innsikt i lokale hendingar og personar som har vore viktige for utviklinga av kommunen.

"Gammalt frå Stronde" har blitt svært populært på Vossestrand. Det er eit verdifullt dokument for alle som er interessert i Vossestrands historie og kultur, og det har bidratt til å auke interessa og bevisstheita om kommunens fortid. Årboka er også eit nyttig verktøy for skular, bibliotek og andre som ønskjer å studere lokalhistorie og kultur.

Skriftnemda i Vossestrand Sogelag er ein viktig organisasjon som arbeider for å bevare kommunens historie og kultur. Årboka "Gammalt frå Stronde" er eit resultat av deira innsats, og det er eit verdifullt bidrag til kulturlivet i kommunen. Gjennom sitt arbeid har skriftnemda bidratt til å auke interessa og kunnskapen om Vossestrands historie, og dei har sørget for at komande generasjonar vil ha tilgang til verdifull informasjon om kommunens fortid.

Du er kanskje òg interessert i: